top of page
GOING DEEPER - PTW - PANORAMIC - ENG copy.jpg
PRAY4THEWORLD-WHITE-TM.png

PAGPUNTA MAS MALALIM

Kami ay nananalangin para sa mga bansa na maging mabunga at na makita nila ang Espiritu ng Diyos na kumikilos nang hindi kailanman, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa mga ugat. Tinutukoy ng mga ugat ang mga bunga. Ang #Pray4TheWorld ay papunta sa ilalim ng ibabaw kung saan nabuo ng Diyos ang mga ugat. Kapag ang mga bansa ay tunay na nakaugat kay Kristo, mararanasan nito ang kapangyarihan ng Diyos.

 

Hayaang tumubo ang iyong mga ugat sa kanya, at hayaang mabuo ang iyong buhay sa kanya. Kung magkagayon ay lalakas ang iyong pananampalataya sa katotohanang itinuro sa iyo, at mag-uumapaw ka sa pasasalamat. Colosas 2:7 (NLT)

Dasalin ang Salita

Kapag nagninilay tayo sa Salita ng Diyos at napasaatin pa rin Siya sa ating katahimikan, gagawing buhay sa atin ng Banal na Espiritu ang Salita ng Diyos at bubuksan ang mga Banal na Kasulatan. Narito ang ilang talata sa banal na kasulatan na magpapakain sa ating mga ugat:

Linggo 1: Ang Binhi

Tila walang halaga ang binhi, ngunit may halaga ito sa magsasaka. Walang kabuluhan sa mga bunga na nagbubunga ng binhi. Madaling makaligtaan dahil maliit na bagay ito, ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na huwag hamakin ang araw ng maliliit na simula. (Zacarias 4:10; Mateo 13:31-32)

Linggo 2: Sa Lupa

Kailangang umunlad ang isang binhi; alam ito ng binhi at ng Magsasaka. Walang ibang nag-aalala tungkol sa proseso ng paglago—interesado lamang silang makita ang puno at bunga. Tayo ay mga binhi ng Diyos, at ang lupa ang ating kapaligiran. Itinuturo sa atin ng Biblia na maaari tayong magtiis hanggang 100 kawan kapag nagtanim tayo ng mabuting lupa. (Mateo 13:8)

Linggo 3: Gawing Tama Ang Mga Ugat

Sa Halamanan ng Eden, maraming puno, at sinabi ng Diyos, “Maaari mong kainin ang bunga ng bawat punungkahoy sa halamanan, maliban sa punungkahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Kung kakain ka ng bunga nito, sigurado kang mamamatay.” (Genesis 2:15-17) Ayaw ng Diyos na kumainin tayo ng masama—mga ideolohiya ng mga tao o ang mentalidad ng mundo. Nais Niyang kainin Siya.

Linggo 4: Nakasalig kay Kristo

Kumain sina Adan at Eva ng bunga mula sa punungkahoy na may maling ugat, na naging sanhi ng kama- tayan. Ang bunga ay pinag-ugatan at nakasalig sa kapaitan, pagkamuhi, at kapalaluan—lason ang bunga. (Genesis 2:15-17) Hindi tayo maaaring maging maganda at mabungang puno kung mali ang ating mga ugat.

bottom of page