top of page
BROKEN - WORLD COVER 3.jpg
PRAY4THEWORLD-NAVY-TM wide.png

Ipagdasal ang Salita

Itinuturo sa atin ng Salita na huwag patigasin ang ating puso kapag dumadaan tayo sa sakit at pagdurusa. Ang mga talatang ito ng Bibliya ay nagpapaalala sa atin na makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung mananatili tayong sira. Manalangin tayo.

 1. Lahat ng papuri sa Iyo, Ama ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Iyong dakilang awa kami ay ipinanganak muli dahil binuhay Mo si Hesu Kristo sa kamatayan. Ngayon ay nabubuhay kami nang may inaasahang malaki. (1 Pedro 1:3)

 2. Salamat, Hesus, na disarmahan Mo ang mga espirituwal na pinuno at awtoridad. Pinahiya Mo sila sa publiko sa pamamagitan ng Iyong tagumpay laban sa kanila sa krus. (Colosas 2:15)

 3. Panginoon, salamat sa Iyo na laging inuunahan mo kami sa tagumpay kay Kristo, at sa pamamagitan namin, ipalaganap ang samyo ng Inyong kaalaman sa bawat lugar. (2 Corinto 2:14)

 4. Panginoong Hesus, ang aming determinadong layunin ay upang makilala Ka namin, at upang sa gayon ding paraan ay malaman namin ang kapangyarihang umaagos mula sa Inyong pagkabuhay na mag uli, at gayon ay maibahagi namin ang Inyong mga pagdurusa upang patuloy na magbago [sa espiritu tungo maging kamukha mo] hanggang sa Inyong kamatayan, [sa pag asa]. (Filipos 3:10)

 5. Ama, salamat sa Iyo na pinagagaling Mo ang mga sirang puso sa mga bansa at binabalutan ang kanilang mga sugat. (Awit 147:3)

 6. Panginoon, marami ang paghihirap ng mga matuwid ngunit salamat sa Iyo na iniligtas Mo silang lahat sa mga ito. (Awit 34:19)

 7. Salamat Panginoon, na malapit Ka sa mga taong may pusong sira, at iniligtas Mo ang mga may nagsisising espiritu. (Awit 34:18)

 8. Panginoon, mabuti sa amin na kami ay nahirapan, upang matutunan namin ang Iyong mga palatuntunan. (Awit 119:71)

 9. Ang mga hain ng Diyos ay isang sira na espiritu, isang sira at isang nagsisising puso—ang mga ito, O Diyos, ay hindi Mo hahamakin. (Awit 51:17)

 10. Panginoon,buong sigasig nating iingatan ang ating puso habang ipinagdarasal namin ang mga bansa, sapagkat bukal dito ang mga isyu ng buhay. (Kawikaan 4:23)

 11. Salamat sa Iyo, Hesus, na Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga naniniwala sa Inyo, kahit na sila ay mamatay, ay mabubuhay. (Juan 11:25)

 12. Panginoon, tulungan mo kaming manatiling tapat kahit sa aming pagdurusa dahil kung gayon kami ay mamamahala rin kasama Mo. (2 Timoteo 2:12)

 13. Panginoon, hinihiling namin na bigyan Mo kami ng isang puso at ilagay Mo ang isang bagong espiritu sa loob namin, at alisin ang pusong bato sa aming laman, at bigyan kami ng isang laman ng puso. (Ezekiel 11:19)

 14. Ama, sa tuwing kami ay nakatayo na nananalangin, kung mayroon kaming anumang bagay laban sa sinuman, patatawarin namin sila, upang patawarin Mo rin kami sa aming mga pagkakasala. (Marcos11:25)

 15. Panginoon, ang aming kaaliwan sa aming pagdurusa ay ito: Ang Iyong Salita ay bumubuhay at nagbibigay buhay sa amin. (Awit 119:50)

 16. Salamat sa Iyo, Hesus, na Ikaw ay nagdusa at namatay sa labas ng [lungsod] gate upang Iyong dalisayin at ilaan ang mga tao sa pamamagitan ng [pagbubuhos ng] Iyong sariling dugo at italaga sila bilang banal. (Hebreo 13:12)

 17. Ama, salamat sa Iyo na sinumang nasa Inyo ay isang bagong nilikha; lumipas na ang mga lumang bagay; masdan ang lahat ng bagay ay naging bago. (2 Corinto 5:17)

 18. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming tularan ang Iyong halimbawa. Kayo ay inaapi at pinagdusahan, gayon ma'y hindi Ninyo binuksan ang Inyong bibig. Ikaw ay inakay na parang kordero sa katayan, at tulad ng isang tupa sa harap ng mga tagapaggupit nito ay tahimik, kaya hindi Mo binuksan ang Iyong bibig. (Isaias 53:7)

 19. Ama, salamat sa Iyo na ang aming magaan na paghihirap, na sandali lamang, ay gumagawa para sa amin ng higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. (2 Corinto 4:17)

 20. Panginoong Hesus, yamang nagdusa Ka sa laman [at namatay para sa amin], sasandatahin namin ang aming sarili [tulad ng mga mandirigma] ng parehong layunin [na handang magdusa dahil sa paggawa ng tama at nakalulugod sa Diyos], dahil ang sinumang nagdusa sa laman [na katulad ng pag iisip kay Kristo] ay tapos na sa [sinadyang] kasalanan [na tumigil sa paglulugod sa mundo]. (1 Pedro 4:1)

 21. Umaasa kami sa Iyo, Hesus, ang may-akda at nagtatapos ng aming pananampalataya, na, dahil sa kagalakang inilagay sa Inyong harapan, ay nagtiis sa krus, hinamak ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng trono ng Diyos. (Hebreo 12:2)

 22. Ama, nagsisikap kaming makamit ang mithiin para sa gantimpala ng pataas na tawag kay Kristo Hesus. (Filipos 3:14)

Sira

Hindi pinahintulutan ni Hesus na tumigas ang Kanyang puso sa pagtanggi, pagdurusa, at sakit. Sa halip, Siya ay naging sira na at ibinuhos ang Kanyang buhay para sa atin.

 

Tularan natin ang Kanyang halimbawa at hayaang gamitin ng Diyos ang ating pagkasira upang iligtas ang mga kaluluwa sa mga bansa.

 

"Ang sakripisyo ko [ang sakripisyong katanggap-tanggap] sa Diyos ay isang sirang espiritu; isang sira at nagsising puso [nadurog sa kalungkutan dahil sa kasalanan at mapagpakumbaba at lubos na nagsisisi], tulad, O Diyos, Hindi maghahamak." Mga Awit 51:17 (AMPC)

bottom of page