top of page
BROKEN - WORLD COVER 3.jpg
PRAY4THEWORLD-NAVY-TM wide.png

Linggo 3: Manatiling Sira

1. MANATILING SIRA

 

Sa Bibliya, sinasabi ng Diyos na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti (Galacia 6:9), huwag hayaang bumukal ang mga ugat ng kapaitan (Hebreo 12:15), at huwag hayaang lumubog ang araw habang tayo ay galit (Efeso 4:26). Bakit? Dahil alam ng kaaway kung papayagan natin ang mga pagkakasala at kapaitan, hindi tayo maaaring maging kapaki pakinabang na mga sisidlan sa kamay ng Panginoon. Kapag nasaktan tayo, mahirap tayong parang bato, at hindi Niya tayo magagamit para ipagdasal na palayain ang mga kaluluwa sa mga bansa, pagalingin, at iligtas.

 

Hindi pinahintulutan ni Hesus na ang pagtanggi, poot, at kapaitan mula sa Kanyang sariling mga tao ay magpatigas sa Kanyang puso. Sinira Niya ang Kanyang laman sa halip na magpadala dito, na siyang dahilan kung bakit ang Kanyang liwanag at pagmamahal ay maaaring dumaloy. Nang makita ni Hesus ang dapat Niyang pagdaanan, sinabi Niya, "huwag mangyari ang Aking kalooban, kundi ang Iyong kalooban" (Lucas 22:42).

 

2. MANATILING MALAMBOT

  • Anuman ang mangyari sa iyo (kahit tila hindi makatarungan), manatiling malambot at huwag maging mapait. Ang matigas na puso ay likas na katangian ni Satanas.

  • Hindi natin dapat sikaping pagalingin ang sarili nating mga sakit. Si Hesus ang Mabuting Samaritano na sumusundo sa atin, naglilinis sa atin, at nagpapagaling sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Dugo.

PANALANGIN: Ama sa Langit, tulungan mo kaming manatiling malambot at sira at huwag mapait upang makatanggap kami ng pagpapagaling at pagpapanumbalik sa pamamagitan ng Iyong Dugo. Gamitin mo kami para ipagdasal ang mga kaluluwa sa mga bansa. Amen.

 

 

3. SIRA

 

Maraming relihiyon ang nagtataguyod ng poot sa mga tao na hindi bahagi ng kanilang relihiyon at hindi naniniwala sa katulad nila. Ngunit bilang mga tunay na mananampalatayang puno ng Espiritu, hindi natin kinamumuhian ang mga tao mula sa ibang relihiyon. Kahit hindi tayo sang ayon sa kanilang mga doktrina at turo, mahal at ipinagdarasal natin sila. Ang mga taong hindi isinilang muli ay walang likas na katangian ng ating Tagapagligtas at nalinlang ng kanilang sariling kalikasan, na humihila sa kanila pababa sa kadiliman. Kaya naman kailangan nating alisin ang dating kalikasan (sarili) at hayaang dumaloy sa atin ang buhay ni Hesus—ang bagong buhay at pag-iisip.

 

Tayo'y masira tulad ni Hesus. Ipinakita Niya sa atin kung ano ang gagawin sa laman. Ang laman ay kailangang ipako sa krus kasama ang lumang buhay at ang mga emosyon nito. Kailangan itong ibuhos, upang matanggap natin ang bagong buhay ni Hesus.

 

Iwaksi ninyo sa inyo ang lahat ng mga pagkakasala na inyong ginawa, at kumuha kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sapagkat bakit ka mamamatay, O sambahayan ni Israel? Ezekiel 18:31 (NKJV)

 

 

4. #PRAY4THEWORLD

 

Magtabi ng oras at magdasal para sa mga bansa na makita nila ang lakas ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging sira.

Sira

Hindi pinahintulutan ni Hesus na tumigas ang Kanyang puso sa pagtanggi, pagdurusa, at sakit. Sa halip, Siya ay naging sira na at ibinuhos ang Kanyang buhay para sa atin.

 

Tularan natin ang Kanyang halimbawa at hayaang gamitin ng Diyos ang ating pagkasira upang iligtas ang mga kaluluwa sa mga bansa.

 

"Ang sakripisyo ko [ang sakripisyong katanggap-tanggap] sa Diyos ay isang sirang espiritu; isang sira at nagsising puso [nadurog sa kalungkutan dahil sa kasalanan at mapagpakumbaba at lubos na nagsisisi], tulad, O Diyos, Hindi maghahamak." Mga Awit 51:17 (AMPC)

bottom of page