top of page
BROKEN - WORLD COVER 3.jpg
PRAY4THEWORLD-NAVY-TM wide.png

Linggo 4: Sira at Masunurin

1. SIRA AT MASUNURIN

 

Kapag isinasagawa natin ang gawain o mga tagubilin ng Diyos sa sarili nating paraan, tayo ay suwail. Maraming mga Kristiyano ang ipinanganak muli, nagbabasa ng Salita, nananalangin, at nais na patawarin ang kanilang mga kasalanan, ngunit ayaw nilang gawin ito sa paraan ng Diyos. Sa Mga Gawa 9, mababasa natin kung paano inusig at pinatay ni Saulo ang mga Kristiyano, iniisip na siya ay gumagawa para sa Diyos at namumuhay ng banal. Akala niya ito ang gusto ng Diyos na gawin niya.

 

Sa buong Bagong Tipan, tinawag ng mga apostol ang kanilang sarili na mga alipin ni Hesu Kristo dahil sila ay makumbaba at masunurin sa Kanya. Sinasabi sa Efeso 2:2 at Colosas 3:6 na tayo ay mga anak ng pagsuway hanggang sa iligtas tayo ng Panginoon at baguhin tayo. Sa tulong lamang ng Banal na Espiritu, ng Dugo ng Kordero, at ng kapangyarihan ng Diyos ay naaalis natin ang ating dating kalikasan. Kailangan nating lubos na ibigay ang ating sarili sa Kanya.

 

 

2. HANDANG MAGDUSA

 

  • Sinabi ni Pablo, "tungkol sa sigasig, inuusig ang simbahan; hinggil sa katuwiran na nasa kautusan, walang kapintasan." Filipos 3:6 (NKJV)

  •  

  • Bago naging Pablo si Saulo, walang kapintasan siya sa pagsunod sa batas, ngunit nagbago ang kanyang mga pinahahalagahan at pagkatao nang makilala niya si Kristo. Sinabi sa kanya ni Hesus kung gaano niya kailangang magdusa alang alang sa Kanya, at inihanda niya ang kanyang sarili para dito.

 

​PANALANGIN: Ama, nagsisisi kami sa pagiging suwail at ginagawa ang mga bagay sa sarili naming paraan dahil ayaw naming magdusa. Baguhin mo kami upang maging handa at masunurin tayong mga alipin ni Kristo. Amen.

 

 

3. SIRA

 

Sinabi ni Pablo, "Gayon ma'y tunay na binibilang ko rin ang lahat ng bagay na kawalan dahil sa kahusayan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, na dahil sa kaniya'y aking pinagdudusahan ang pagkawala ng lahat ng bagay, at ibinibilang ko ang mga ito na basura, upang ako'y makamtan si Kristo at matagpuan sa Kanya..." Mga Taga Filipos 3:8-9 (NKJV).

 

Kailangan nating kumuha ng pulang panulat at isulat sa malalaking titik ang lahat ng bagay na makalaman—ang ating mga nagawa at priyoridad—ang salitang: PAGKAWALA. Hindi tayo madadala ng mga bagay na iyon saanman sa Kaharian ng Diyos. Si Hesu Kristo ay mas mahalaga at maluwalhati kaysa sa lahat ng bagay ng laman. Ang tanging mithiin natin ay makilala Siya. Lahat ng iba pa ay dapat pumunta.

 

Dapat nating payagan ang Diyos na gamitin ang ating pagdurusa upang mas maging katulad tayo ni Hesus. Makikita lamang ng mga bansa ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pagkasira.

 

4. #PRAY4THEWORLD

 

Magtabi ng oras at magdasal para sa mga bansa na makita nila ang lakas ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging sira.

Sira

Hindi pinahintulutan ni Hesus na tumigas ang Kanyang puso sa pagtanggi, pagdurusa, at sakit. Sa halip, Siya ay naging sira na at ibinuhos ang Kanyang buhay para sa atin.

 

Tularan natin ang Kanyang halimbawa at hayaang gamitin ng Diyos ang ating pagkasira upang iligtas ang mga kaluluwa sa mga bansa.

 

"Ang sakripisyo ko [ang sakripisyong katanggap-tanggap] sa Diyos ay isang sirang espiritu; isang sira at nagsising puso [nadurog sa kalungkutan dahil sa kasalanan at mapagpakumbaba at lubos na nagsisisi], tulad, O Diyos, Hindi maghahamak." Mga Awit 51:17 (AMPC)

bottom of page