top of page
POWER UP S.jpg
PRAY4THEWORLD-NAVY-TM wide.png

Linggo 5: Ang Kapangyarihan ng Panalangin

1. Ang Kapangyarihan ng Panalangin

Sinasabi ng Apocalipsis 8 na kapag ang mga tao ng Diyos ay nanalangin, isang anghel ang nagtaas ng mga da- langin sa harap ng Trono ng Diyos. Inilagay ng anghel ang nagniningas na mga panalangin sa isang may hawak ng insenso at inihagis sa lupa, at pinakawalan ng Diyos ang kulog, kidlat, at isang lindol.

 

Kung mananatili tayong nananalangin, lalaban ang Diyos para sa atin. Kinukuha niya ang ating mga dalangin at sinira ang kadena ng mga kaganapan na pinlano ng kaaway. Kapag napagtanto natin kung ano ang kapangyarihan ng panalangin, kapag nagdarasal tayong magkasama, makikita natin ang Kaharian ng Diyos na isulong sa mundo.

Pagkatapos ang usok ng insenso, kasama ang mga panalangin ng mga tao ng Diyos, ay umakyat sa Diyos mula sa kamay ng anghel. Pagkatapos nito, pinuno ng anghel ang lalagyan ng insenso ng apoy mula sa dambana at inihagis ito sa lupa. Umungulaw, kumidlat, at umiling ang lupa. Pahayag 8:4-5 (CEV)

2. Mayroong Kapangyarihan?

  • Nagdarasal ka ba na walang pananalig o tungkulin? O, kinikilala mo ba na ang panalangin ay malakas—na nakikita ito ng Diyos at kumikilos dito?

  • Patuloy ba kayong nagdarasal para sa inyong bansa kasama ang #Pray4theworld pamilya? Kilalanin ang mga taong maaaring panatilihin kang may pananagutan, upang mapanatili kang manalangin at makatayo.

PANALANGIN: Ama sa Langit, salamat sa iyo na habang ipinagdarasal namin ang aming bansa, pinakawalan mo ang Iyong makapangyarihang kapangyarihan at sinisira ang mga plano ng kadiliman. Amen

3. Kapangyarihang Pataas

Habang tumataas ang ating mga dalangin, haharapin ng Diyos ang mga bagay na pumipigil sa Kanyang mga pangako. Naaapektuhan natin ang mga bansa kapag nanindigan tayong magkasundo at sama-sama kaming manalangin bilang pamilya ng #Pray4theWorld. Kapag patuloy tayong nagdarasal, nanginginig ang kalaban.

Ang Diyos ay naglalabas ng isang supernatural na bahay ng panalangin. Darating siya para sa atin ng Kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Patuloy kang manalangin!

Maging sila ay dadalhin ko sa Aking banal na bundok, at pasayahin sila sa Aking bahay na dalangin...sapagkat ang Aking bahay ay tatawaging isang bahay ng panalangin o lahat ng mga bansa. Isaias 56:7 (NKJV)

4. Manalangin Para sa Mundo

Maglaan ng oras at manalangin para sa supernatural na interbensyon ng Diyos sa mga bansa.

Kapangyarihang Pataas

Tinatawag tayo ng Diyos pabalik sa Bahay ng Panalangin. Ang tanging paraan upang makita ng mundo ang supernatural na interbensyon ng Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. Patuloy na manalangin, tumayo, at huwag sumuko. Oras na para MAGKAPANGYARIHAN!

 

Pagkatapos ang usok ng insenso, kasama ang mga panalangin ng mga tao ng Diyos, ay umakyat sa Diyos mula sa kamay ng anghel. Pagkatapos nito, pinuno ng anghel ang lalagyan ng insenso ng apoy mula sa dambana at inihagis ito sa lupa. Umungulaw, kumidlat, at umiling ang lupa. Pahayag 8:4-5 (CEV)

bottom of page